AdCreative Logo

Probeer 100% gratis voor 7 dagen. Op elk moment annuleren

Engels

Privacybeleid

AdCreative.ai zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers (hierna: "Gegevens") in overeenstemming met de Franse en Europese regelgeving, in het bijzonder met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1978, zoals later gewijzigd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR).

Dit beleid beschrijft onze regels met betrekking tot de bescherming van gegevens. In het bijzonder wordt beschreven hoe gegevens worden verzameld en verwerkt, en hoe gebruikers hun rechten kunnen uitoefenen.

Wij hanteren een strikt beleid om de bescherming van uw gegevens te waarborgen, als volgt:

 • Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden
 • Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd veilig zijn

Werkingssfeer van het beleid

Dit beleid is een aanvulling op de Overeenkomst inzake de algemene voorwaarden. Het dekt het gebruik van:

 • Ons webplatform AdCreative.ai en de diensten die vanaf dit platform toegankelijk zijn
 • AdCreative.ai houdt zich aan het Google API Services User Data Policy, inclusief Limited Use-vereisten, om verantwoord gebruik en overdracht van gegevens verkregen via Google API's te garanderen. Ga voor meer informatie naar Google API Services Gebruikersgegevensbeleid.

Gegevensbeheerder

De beheerder van de persoonsgegevens is ADYOUNEED SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1000,00 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van PARIJS onder nummer 843 804 899 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is ADYOUNEED 40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 75004 PARIJS FRANKRIJK.

Soorten verzamelde gegevens

De gegevens die op het Platform worden verzameld zijn gegevens die AdCreative.ai in staat stellen om gebruikers direct of indirect te identificeren, maar ook gegevens die het mogelijk maken om gebruik te maken van de door AdCreative.ai aangeboden diensten (publicatie van content en commentaar, organisatie van wedstrijden, ...).

Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, foto's of verbindingsgegevens zoals het IP-adres en browsergegevens zoals cookies.

Gebruikers die de persoonsgegevens van een derde meedelen, zullen moeten bevestigen dat zij de toestemming van deze derde hebben met betrekking tot de exploitatie door het Platform, de publicatie en/of de verspreiding op het Platform van deze gegevens.

Doel van de verwerking

De op het Platform verzamelde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Registratie (aanmaken van de gebruikersaccount) en authenticatie van de gebruiker;
 • Vestiging en gebruik van de door AdCreative.ai aangeboden diensten;
 • Analyse van de account van de gebruiker om een gepersonaliseerde en bevredigende dienst aan de gebruiker te leveren, om de klantrelatie te verzekeren, om tevredenheidsonderzoeken en/of evaluatie van de door AdCreative.ai aangeboden diensten op te zetten;
 • Het aanbieden van ondersteunende instrumenten die aangepast zijn aan de behoeften van de gebruikers;
 • Verbetering van de kwaliteit van het Platform, de door AdCreative.ai aangeboden diensten en de functionaliteit van de door AdCreative.ai aangeboden diensten;
 • Implementatie en beheer van boekhoudinstrumenten (facturering, boekhouding);
 • Platformbeheer, gebruikersactiviteiten, verzoeken om gebruikersrechten (recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en portabiliteit), rechtszaken en geschillen in verband met het gebruik van het Platform en de door AdCreative.ai aangeboden diensten;
 • Het uitvoeren van technische handelingen voor commerciële doeleinden met betrekking tot prospectie en klantenwerving, selectie van gebruikers met het oog op het uitvoeren van prospectie- en getrouwheidsacties, verrijking van gebruikersgegevens;
 • Ontwikkeling van handelsstatistieken en organisatie van promotieactiviteiten;
 • Interactie met sociale netwerken;
 • Uitzending van nieuwsbrieven en mededelingen voor commerciële doeleinden;
 • Verzamelen van meningen en opmerkingen van gebruikers.

Daarnaast kan AdCreative.ai de verzamelde gegevens waarschijnlijk ook gebruiken om aan haar wettelijke en/of regelgevende verplichtingen te voldoen.

Toestemming

Het privacybeleid wordt systematisch onder de aandacht van de gebruikers gebracht wanneer zij zich inschrijven op het Platform. Inderdaad, het aanmaken van een account en/of het aanvragen van een abonnement op de nieuwsbrief impliceren de uitdrukkelijke, volledige en complete aanvaarding door de gebruiker van dit privacybeleid.

Door het verstrekken van zijn persoonlijke gegevens aan AdCreative.ai, gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt door AdCreative.ai en/of haar partners.

BELANGRIJK: OPMERKING VOOR GEBRUIKERS

ELKE NAVIGATIE OP HET PLATFORM NA DE PUBLICATIE VAN DIT PRIVACYBELEID IS AANVAARDBAAR, TENZIJ VOORBEHOUDEN.

Als de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens wil intrekken, een verzoek tot verwijdering van persoonlijke gegevens wil indienen, de overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens wil aanvragen en/of een verzoek heeft met betrekking tot ons privacybeleid; stuur dan een e-mail naar het volgende adres: legal@AdCreative.ai.

Ontvangers van gegevens

De ontvangers van de op het Platform verzamelde persoonsgegevens zijn in de eerste plaats AdCreative.ai.

Wanneer het strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, worden de verzamelde gegevens doorgegeven aan onze verwerkers en partners die ingrijpen in de levering van onze diensten.

Bovendien kunnen uw gegevens op verzoek worden doorgegeven aan bevoegde autoriteiten ten behoeve van gerechtelijke procedures, verzoeken om informatie van de autoriteiten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Opslagbeveiliging & internationale overdracht

De gegevens die wij verzamelen worden opgeslagen op servers van Amazon Web Services die een hoog beveiligingsniveau garanderen. Deze servers bevinden zich in de Europese Unie, in Ierland.

Overdracht aan derden

Ten behoeve van de dienstverlening kunnen wij sommige van uw Gegevens overdragen aan onze onderaannemers, waarvan sommige zich buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bevinden. In dat geval zorgen we ervoor dat ze gevestigd zijn in een land dat door de Europese Unie geschikt wordt geacht voor de bescherming van Gegevens en, als de onderaannemers in de Verenigde Staten gevestigd zijn, dat ze onderworpen zijn aan de overeenkomst inzake het Privacy Shield. Als dit niet het geval is, vragen wij hen om zich contractueel te verbinden tot het implementeren van gelijkwaardige maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen (standaardclausules van de Europese Commissie).

AdCreative.ai respecteert de privacy van gebruikers door geen gegevens te delen met externe derden voor AI-verwerking. Alle AI-modellen worden intern ontwikkeld en uitgevoerd, waardoor volledige controle over gegevensverwerking en privacy is gewaarborgd.

Beveiliging

De overdracht van uw gegevens via het internet is beveiligd via een HTTPS-verbinding die wordt beschermd door een SSL-certificaat (SHA-256 / RSA-codering). De toegang tot uw AdCreative.ai account is beveiligd door uw gebruikersnaam en wachtwoord die sterk genoeg moeten zijn en niet gedeeld mogen worden. Voor de meest gevoelige acties gebruiken we een 2-factor authenticatie systeem. Dit wordt bereikt door u te verplichten de acties te bevestigen met een 6-cijferige code die u ontvangt via SMS of gegenereerd wordt door een applicatie van derden.

Bewaartermijn van de gegevens

De door gebruikers verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard voor een periode van honderdtachtig (180) dagen vanaf het uitschakelen van de toegang tot de door AdCreative.ai aangeboden diensten, met uitzondering van de gegevens die AdCreative.ai zou moeten bewaren als bewijs, voor juridische of administratieve doeleinden of in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Als uitzondering op bovenstaande paragraaf worden de gebruikers geïnformeerd dat:

 • Verzamelde factureringsgegevens (inclusief gebruikersaccountgegevens op het AdCreative.ai factureringssysteem) worden gedurende een periode van vijf (5) jaar bewaard;
 • Facturen in verband met gebruikersrekeningen worden gedurende tien (10) jaar bewaard overeenkomstig artikel L.123-22 van de Franse Code de commerce;
 • Cookies worden maximaal dertien (13) maanden bewaard na hun eerste opslag in de eindapparatuur van de gebruiker.

Cookies

AdCreative.ai en haar partners gebruiken cookies en tags om u te onderscheiden van andere gebruikers bij het gebruik van onze website. Tijdens de raadpleging van ons platform wordt informatie over de navigatie van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) op ons platform/applicatie waarschijnlijk opgeslagen in "Cookies" bestanden die op uw apparaat zijn geïnstalleerd, volgens de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot cookies en die u op elk moment kunt wijzigen.

Wat is het doel van de cookies die op het platform worden gebruikt?

Alleen de verstrekker van een cookie kan de daarin vervatte informatie lezen of wijzigen.

Cookies die wij op ons platform plaatsen:

Wanneer u inlogt op ons platform kunnen wij, afhankelijk van uw keuzes, verschillende cookies op uw apparaat installeren waardoor wij de browser van uw apparaat kunnen herkennen gedurende de geldigheidsduur van het betreffende cookie. De cookies die wij plaatsen worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden. De installatie van cookies is afhankelijk van de keuze die u kenbaar heeft gemaakt door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. U kunt uw keuze te allen tijde kenbaar maken. De bewaartermijn van de informatie van de cookie is 13 maanden.

Cookies die wij uitgeven stellen ons in staat om:

 • bieden gerichte advertenties aan die zijn afgestemd op uw interesses;
 • statistieken en volumes van verkeer en gebruik van de verschillende items op ons platform te genereren (bezochte onderwerpen en inhoud, route), zodat we het belang en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
 • de presentatie van ons platform aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan ons platform, afhankelijk van de visualisatiehardware en -software van uw apparaat;
 • informatie op te slaan in verband met een formulier dat u op ons platform hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of met producten, diensten of informatie die u op ons platform hebt gekozen (geabonneerde dienst, inhoud van een winkelwagentje, enz.);
 • u toegang verlenen tot gereserveerde en persoonlijke ruimten op ons platform, zoals uw account, door middel van logins of gegevens die u ons mogelijk eerder hebt toevertrouwd;
 • veiligheidsmaatregelen toe te passen, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om na een bepaalde periode opnieuw verbinding te maken met een inhoud of een dienst.

Uw keuzes met betrekking tot cookies

Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. De instellingen die u toepast, kunnen uw internetbrowsing en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen. U kunt te allen tijde de keuze maken om uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen, via de hieronder beschreven middelen.

De keuzes die uw navigatiesoftware biedt

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies op uw apparaat worden geregistreerd of geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de verstrekker ervan. U kunt uw webbrowser ook zo instellen dat het accepteren of weigeren van cookies aan u wordt voorgesteld voordat een cookie waarschijnlijk op uw apparaat wordt opgeslagen.

Overeenkomst cookies

De opname van een cookie op een apparaat is in wezen ondergeschikt aan de wil van de gebruiker van het apparaat, die de gebruiker op elk moment en zonder te betalen kan uiten en wijzigen door middel van de keuzes die zijn webbrowser hem biedt.

Als u in uw browser hebt ingestemd met het opslaan van cookies op uw apparaat, kunnen de cookies die zijn ingesloten in de pagina's en de inhoud die u hebt geraadpleegd, tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte van uw apparaat. Ze kunnen alleen worden gelezen door de uitgever ervan.

Weigering cookies

Als u weigert cookies op uw apparaat op te nemen of de opgenomen cookies verwijdert, kunt u niet langer profiteren van een aantal functies die nodig zijn om naar bepaalde ruimten van ons platform te navigeren. Dit zou het geval zijn als u toegang probeert te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor identificatie vereist is. Dit zou ook het geval zijn als wij - of onze dienstverleners - om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door uw apparaat wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen ervan of het land van waaruit uw apparaat met het internet lijkt te zijn verbonden, niet zouden kunnen herkennen.

In dat geval aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verminderde werking van onze diensten als gevolg van het feit dat wij de cookies die nodig zijn voor de werking ervan en die u hebt geweigerd of verwijderd, niet kunnen registreren of raadplegen.

Hoe oefent u uw keuzes uit, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw instellingen voor cookies kunt wijzigen:

Rechten van de gebruikers

Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, bestanden en vrijheden gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004, en de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hebben gebruikers:

 • Recht op toegang tot hun persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie van hun persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van hun persoonsgegevens;
 • Recht om zich te verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van hun persoonsgegevens;
 • het recht op overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens.

Gebruikers die een van hun rechten willen doen gelden, kunnen hun verzoek per e-mail sturen naar het volgende adres: legal@AdCreative.ai

Om veiligheidsredenen, als u vraagt om uw gegevens te verwijderen, zal er een bevestigingsmail worden gestuurd naar de e-mail die aan uw AdCreative.ai account is gekoppeld. Beantwoord deze mail om het verwijderingsproces te bevestigen.

Bij het uitoefenen van een van deze rechten, moeten gebruikers AdCreative.ai alle elementen sturen die nodig zijn voor hun identificatie: naam, e-mail, verbindingsidentificatie en eventueel postadres.

Bovendien, in overeenstemming met de geldende regelgeving, moet hun aanvraag worden ondertekend, vergezeld van een kopie van een identiteitskaart met hun handtekening, en verduidelijken in detail het recht op bezwaar dat zij willen uitvoeren en het adres waarop zij het antwoord wensen.

AdCreative.ai verbindt zich er vervolgens toe om binnen een termijn van maximaal één (1) maand na ontvangst van de volledige aanvraag te antwoorden. Gezien de complexiteit en het aantal aanvragen kan deze termijn met twee (2) maanden worden verlengd, mits AdCreative.ai de gebruikers binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvragen informeert over de redenen van de vertraging.

Indien AdCreative.ai geen actie onderneemt naar aanleiding van een verzoek, zal AdCreative.ai de eiser onverwijld en uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek informeren over de redenen voor het niet ondernemen van actie.

AdCreative.ai informeert gebruikers over hun recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

Naast deze procedures voor het verwijderen van opgeslagen gegevens, kunnen gebruikers ook de toegang van de Dienst tot hun gegevens intrekken via de Google beveiligingsinstellingen pagina op https://security.google.com/ instellingen/beveiliging/machtigingen.

Contacteer ons

Voor elke vraag betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens of voor elke opmerking, verzoek of klacht betreffende hun privacy, gelieve ons te contacteren: